熱點推薦:
您现在的位置: 電腦知識網 >> 編程 >> .NET編程 >> 正文

Asp.net 中將漢字轉換成拼音的方法

2022-06-13   來源: .NET編程 

  /// <summary>   

  /// 獲取漢字的全拼音 /// </summary> /// <param name="x">傳漢字的字符串</param> /// <returns>漢字的字符串的拼音</returns> public string GetSpell(string x) { int[] iA = new int[] { }; string[] sA = new string[] { "a""ai""an""ang""ao" "ba""bai""ban""bang""bao""bei""ben""beng""bi""bian""biao""bie""bin" "bing""bo""bu" "ca""cai""can""cang""cao""ce""ceng""cha""chai""chan""chang""chao""che" "chen""cheng""chi""chong""chou""chu""chuai""chuan""chuang""chui""chun" "chuo""ci""cong""cou""cu""cuan""cui""cun""cuo" "da""dai""dan""dang""dao""de""deng""di""dian""diao""die""ding""diu" "dong""dou""du""duan""dui""dun""duo" "e""en""er" "fa""fan""fang""fei""fen""feng""fo""fou""fu" "ga""gai""gan""gang""gao""ge""gei""gen""geng""gong""gou""gu""gua""guai" "guan""guang""gui""gun""guo" "ha""hai""han""hang""hao""he""hei""hen""heng""hong""hou""hu""hua""huai" "huan""huang""hui""hun""huo" "ji""jia""jian""jiang""jiao""jie""jin""jing""jiong""jiu""ju""juan""jue" "jun" "ka""kai""kan""kang""kao""ke""ken""keng""kong""kou""ku""kua""kuai""kuan" "kuang""kui""kun""kuo" "la""lai""lan""lang""lao""le""lei""leng""li""lia""lian""liang""liao""lie" "lin""ling""liu""long""lou""lu""lv""luan""lue""lun""luo" "ma""mai""man""mang""mao""me""mei""men""meng""mi""mian""miao""mie""min" "ming""miu""mo""mou""mu" "na""nai""nan""nang""nao""ne""nei""nen""neng""ni""nian""niang""niao""nie" "nin""ning""niu""nong""nu""nv""nuan""nue""nuo" "o""ou" "pa""pai""pan""pang""pao""pei""pen""peng""pi""pian""piao""pie""pin""ping" "po""pu" "qi""qia""qian""qiang""qiao""qie""qin""qing""qiong""qiu""qu""quan""que" "qun" "ran""rang""rao""re""ren""reng""ri""rong""rou""ru""ruan""rui""run""ruo" "sa""sai""san""sang""sao""se""sen""seng""sha""shai""shan""shang""shao""she" "shen""sheng""shi""shou""shu""shua""shuai""shuan""shuang""shui""shun""shuo""si" "song""sou""su""suan""sui""sun""suo" "ta""tai""tan""tang""tao""te""teng""ti""tian""tiao""tie""ting""tong""tou""tu" "tuan""tui""tun""tuo" "wa""wai""wan""wang""wei""wen""weng""wo""wu" "xi""xia""xian""xiang""xiao""xie""xin""xing""xiong""xiu""xu""xuan""xue""xun" "ya""yan""yang""yao""ye""yi""yin""ying""yo""yong""you""yu""yuan""yue""yun" "za""zai""zan""zang""zao""ze""zei""zen""zeng""zha""zhai""zhan""zhang""zhao" "zhe""zhen""zheng""zhi""zhong""zhou""zhu""zhua""zhuai""zhuan""zhuang""zhui" "zhun""zhuo""zi""zong""zou""zu""zuan""zui""zun""zuo" }; byte[] B = new byte[]; string s = ""; char[] c = xToCharArray(); for (int j = ; j < cLength; j++) { B = SystemTextEncodingDefaultGetBytes(c[j]ToString()); if ((int)(B[]) <= && (int)(B[]) >= ) { s += c[j]; } else { for (int i = (iALength ); i >= ; i) { if (iA[i] <= (int)(B[]) * + (int)(B[]) ) { s += sA[i]; break; } } } } return s; }


From:http://tw.wingwit.com/Article/program/net/201311/14166.html
    推薦文章
    Copyright © 2005-2022 電腦知識網 Computer Knowledge   All rights reserved.