熱點推薦:
您现在的位置: 電腦知識網 >> 編程 >> PHP編程 >> 正文

使用PHP獲取漢字的拼音

2013-11-15 12:37:45  來源: PHP編程 

  廢話不多說直接上代碼

復制代碼 代碼如下:
<?php
class GetPingYing {
private $pylist = array(
a=>
ai=>
an=>
ang=>
ao=>
ba=>
bai=>
ban=>
bang=>
bao=>
bei=>
ben=>
beng=>
bi=>
bian=>
biao=>
bie=>
bin=>
bing=>
bo=>
bu=>
ca=>
cai=>
can=>
cang=>
cao=>
ce=>
ceng=>
cha=>
chai=>
chan=>
chang=>
chao=>
che=>
chen=>
cheng=>
chi=>
chong=>
chou=>
chu=>
chuai=>
chuan=>
chuang=>
chui=>
chun=>
chuo=>
ci=>
cong=>
cou=>
cu=>
cuan=>
cui=>
cun=>
cuo=>
da=>
dai=>
dan=>
dang=>
dao=>
de=>
deng=>
di=>
dian=>
diao=>
die=>
ding=>
diu=>
dong=>
dou=>
du=>
duan=>
dui=>
dun=>
duo=>
e=>
en=>
er=>
fa=>
fan=>
fang=>
fei=>
fen=>
feng=>
fo=>
fou=>
fu=>
ga=>
gai=>
gan=>
gang=>
gao=>
ge=>
gei=>
gen=>
geng=>
gong=>
gou=>
gu=>
gua=>
guai=>
guan=>
guang=>
gui=>
gun=>
guo=>
ha=>
hai=>
han=>
hang=>
hao=>
he=>
hei=>
hen=>
heng=>
hong=>
hou=>
hu=>
hua=>
huai=>
huan=>
huang=>
hui=>
hun=>
huo=>
ji=>
jia=>
jian=>
jiang=>
jiao=>
jie=>
jin=>
jing=>
jiong=>
jiu=>
ju=>
juan=>
jue=>
jun=>
ka=>
kai=>
kan=>
kang=>
kao=>
ke=>
ken=>
keng=>
kong=>
kou=>
ku=>
kua=>
kuai=>
kuan=>
kuang=>
kui=>
kun=>
kuo=>
la=>
lai=>
lan=>
lang=>
lao=>
le=>
lei=>
leng=>
li=>
lia=>
lian=>
liang=>
liao=>
lie=>
lin=>
ling=>
liu=>
long=>
lou=>
lu=>
lv=>
luan=>
lue=>
lun=>
luo=>
ma=>
mai=>
man=>
mang=>
mao=>
me=>
mei=>
men=>
meng=>
mi=>
mian=>
miao=>
mie=>
min=>
ming=>
miu=>
mo=>
mou=>
mu=>
na=>
nai=>
nan=>
nang=>
nao=>
ne=>
nei=>
nen=>
neng=>
ni=>
nian=>
niang=>
niao=>
nie=>
nin=>
ning=>
niu=>
nong=>
nu=>
nv=>
nuan=>
nue=>
nuo=>
o=>
ou=>
pa=>
pai=>
pan=>
pang=>
pao=>
pei=>
pen=>
peng=>
pi=>
pian=>
piao=>
pie=>
pin=>
ping=>
po=>
pu=>
qi=>
qia=>
qian=>
qiang=>
qiao=>
qie=>
qin=>
qing=>
qiong=>
qiu=>
qu=>
quan=>
que=>
qun=>
ran=>
rang=>
rao=>
re=>
ren=>
reng=>
ri=>
rong=>
rou=>
ru=>
ruan=>
rui=>
run=>
ruo=>
sa=>
sai=>
san=>
sang=>
sao=>
se=>
sen=>
seng=>
sha=>
shai=>
shan=>
shang=>
shao=>
she=>
shen=>
sheng=>
shi=>
shou=>
shu=>
shua=>
shuai=>
shuan=>
shuang=>
shui=>
shun=>
shuo=>
si=>
song=>
sou=>
su=>
suan=>
sui=>
sun=>
suo=>
ta=>
tai=>
tan=>
tang=>
tao=>
te=>
teng=>
ti=>
tian=>
tiao=>
tie=>
ting=>
tong=>
tou=>
tu=>
tuan=>
tui=>
tun=>
tuo=>
wa=>
wai=>
wan=>
wang=>
wei=>
wen=>
weng=>
wo=>
wu=>
xi=>
xia=>
xian=>
xiang=>
xiao=>
xie=>
xin=>
xing=>
xiong=>
xiu=>
xu=>
xuan=>
xue=>
xun=>
ya=>
yan=>
yang=>
yao=>
ye=>
yi=>
yin=>
ying=>
yo=>
yong=>
you=>
yu=>
yuan=>
yue=>
yun=>
za=>
zai=>
zan=>
zang=>
zao=>
ze=>
zei=>
zen=>
zeng=>
zha=>
zhai=>
zhan=>
zhang=>
zhao=>
zhe=>
zhen=>
zheng=>
zhi=>
zhong=>
zhou=>
zhu=>
zhua=>
zhuai=>
zhuan=>
zhuang=>
zhui=>
zhun=>
zhuo=>
zi=>
zong=>
zou=>
zu=>
zuan=>
zui=>
zun=>
zuo=>
);
//全部拼音
public function getAllPY($chinese $delimiter = $length = ) {
$py = $this>zh_to_pys($chinese $delimiter);
if($length) {
$py = substr($py $length);
}
return $py;
}
//拼音首個字母
public function getFirstPY($chinese){
$result = ;
for ($i=; $i<strlen($chinese); $i++) {
$p = ord(substr($chinese$i));
if ($p>) {
$q = ord(substr($chinese++$i));
$p = $p* + $q ;
}
$result = substr($this>zh_to_py($p));
}
return $result ;
}


//中文轉拼音//
private function zh_to_py($num $blank = ) {
if($num> && $num< ) {
return chr($num);
} elseif ($num<||$num>) {
return $blank;
} else {
foreach ($this>pylist as $py => $code) {
if($code > $num) break;
$result = $py;
}
return $result;
}
}


private function zh_to_pys($chinese $delimiter = $first=){
$result = array();
for($i=; $i<strlen($chinese); $i++) {
$p = ord(substr($chinese$i));
if($p>) {
$q = ord(substr($chinese++$i));
$p = $p* + $q ;
}
$result[] = $this>zh_to_py($p);
if ($first) {
return $result[];
}
}
return implode($delimiter $result);
}
}
//中文轉拼音結束//
//中文是雙字節所以需要兩個字節連接起來(ASCII碼的范圍是在)
$c = 齊秦;
for($i=; $i<strlen($c); $i++) {
echo ord($c[$i]) ;//
}
echo <br>chr()chr()chr()chr()<br>;


//測試
$PingYing = new GetPingYing();
echo <br>$PingYing>getFirstPY(羽泉樂隊歌不錯推薦)<br>;//yqldgbctj
echo $PingYing>getAllPY(羽泉樂隊歌不錯推薦)<br>; //yuquanleduigebucuotuijian
?>
From:http://tw.wingwit.com/Article/program/PHP/201311/21313.html
    推薦文章
    Copyright © 2005-2013 電腦知識網 Computer Knowledge   All rights reserved.